کیت ارزیابی و اندازه گیری ژنوم انسانی

KAPA hgDNA Quantification and QC Kit

کیت ارزیابی و اندازه گیری ژنوم انسانی

روشی  قابل اعتبار واعتماد جهت بررسی و ارزیابی کمی وکیفی ژنوم انسان و آماده کردن آن جهت ساختن کتابخانهژنتیکی
next-generation sequencing (NGS)     یا تولید توالی های نوکلئوتیدی مدرن 
یکی از دقدقه های رودروی محققان قبل از تولید کتابخانه های ژنتیکی و یا توالی یابی از ژنوم انسان استفاده حداقل و بهینه از میزان DNA می باشد. گاها” تنوعات DNA استخراجی از انواع نمونه های بالینی به گونه ای است که سبب میشود که محقق نتواند با کمترین زمان بیشترین میزان نتیجه قابل استناد را با کمترین هزینه و بیشترین دقت انجام دهد. از این رو کیت hgDNA Quantification and QC Kit میتواند بصورت موثر نیاز محققان در بخشهای بیمارستانی که به نوعی با نمونه های بالینی سروکار دارند و یا آن دسته از افرادی که در توالی یابی ژنتیکی فعال هستند را تسهیل و در مدت زمانی کم نتایج بسیار قابل اعتمادی را ایجاد کند.
DNA  استخراجی ازچه نوع نمونه هایی را میتوان با این نوع کیت مورد ارزیابی قرار داد
نمونه های بافت ثابت شده در فرمالین یا پارافین (FFPE)
نمونه های به دست آمده توسط  microdissection لیزر، جذب بافت تازه، منجمد یا FFPE
DNA استخراج شده از سلول های جمع آوری شده توسط فلوسیتومتری
DNA آزاد در گردش خون از پلاسما و یا سرم
نمونه های قانونی وجنایی
هر محدود کننده دیگر و یا نمونه با ارزش بالینی

Complete kit containing DNA Standards 1 - 5 (300 µL each), 10X 41 bp Primer Premix (200 µl), 10X 129 bp Primer Premix (200 µl), 10X 305 bp Primer Premix (200 µl), 2X KAPA SYBR® FAST Universal (3 x 1 ml), and 50X ROX High/Low (200 µl each) Human Genomic DNA Quantification and QC Kit - Universal KK4960
Complete kit containing DNA Standards 1 - 5 (300 µL each), 10X 41 bp Primer Premix (200 µl), 10X 129 bp Primer Premix (200 µl), 10X 305 bp Primer Premix (200 µl), and 2X KAPA SYBR® FAST - ABI Prism® (3 x 1 ml) Human Genomic DNA Quantification and QC Kit - ABI Prism KK4961
Complete kit containing DNA Standards 1 - 5 (300 µL each), 10X 41 bp Primer Premix (200 µl), 10X 129 bp Primer Premix (200 µl), 10X 305 bp Primer Premix (200 µl), and 2X KAPA SYBR® FAST - Bio-Rad iCycler™ (3 x 1 ml) Human Genomic DNA Quantification and QC Kit - Bio-Rad iCycler KK4962
Complete kit containing DNA Standards 1 - 5 (300 µL each), 10X 41 bp Primer Premix (200 µl), 10X 129 bp Primer Premix (200 µl), 10X 305 bp Primer Premix (200 µl), 2X KAPA SYBR® FAST optimized for LightCycler® 480 (3 x 1 ml) Human Genomic DNA Quantification and QC Kit optimized for Roche LightCycler® 480 KK4963
(.DNA Standards 1 - 5 (300 µl each Human Genomic DNA Quantification and QC - DNA Standards only KK4964
.(10X 41 bp Primer Premix (200 µl Human Genomic DNA Quantification and QC - 41 bp Primer Premix only KK4965
.(10X 129 bp Primer Premix (200 µl Human Genomic DNA Quantification and QC - 129 bp Primer Premix only KK4966
.(10X 305 bp Primer Premix (200 µl Human Genomic DNA Quantification and QC - 305 bp Primer Premix only KK4967
Complete kit containing DNA Standards 1 - 5 (300 µL each), 10X 41 bp Primer Premix (200 µl), 10X 129 bp Primer Premix (200 µl), 10X 305 bp Primer Premix (200 µl), and 2X KAPA SYBR® FAST ROX Low (3 x 1 ml). Human Genomic DNA Quantification and QC Kit - ROX Low KK4969
بسیاری از مواقع محققان قبل از توالی یابی و یا ساخت کتابخانه ژنتیکی میبایستی میزان DNA بکار برده شده را از لحاظ میزان مقدار کیفیت و همچنین وجود آلودگیهای مختلف تست نمایند. متاسفانه روشهای بکار برده شده جهت انجام آزمون DNA بر پایه الکتروفورز و اسپکتوفوتومر سبب میشود که نتنها میزان محتوای DNA بکار رفته زیاد باشد بلکه نمیتواند نسبت به قدرت DNA بکار رفته از لحاظ تخریب و یا آلوده شدن به آلودگیها اطلاعات دقیقی به محقق بدهد. این کیت این امکان را میدهد که محقق با استفاده ازکیت qPCR- based و با کمک ازپلی مراز engineered KAPA SYBR® FAST و پرایمرهای premixes جهت شناسایی توالیهایی در اندازه 41 bp, 129 bp and 305 bp به همراه DNA تقلیل شده امکان ارزیابی ژنوم انسانی را فراهم نماید. پر واضح است که این کیت قابیت آنرا دارد که از آن جهت شناسایی نمونه ها با میزان حداقل DNA استفاده کرد. گراف اول مقایسه سه روش NanoDrop™, PicoGreen وQ-PCR به عنوان سه روش در دقت اندازه گیری DNA در غلظت کم, گراف اول کیت ارزیابی و اندازه گیری ژنوم انسانی گراف دوم استفاده از Q-ratios جهت اندازه گیری کیفیت DNA گراف دوم کیت ارزیابی و اندازه گیری ژنوم انسانی گراف سوم استفاده از Q-ratios جهت اندازه گیری کیفیت DNA در نمونه های FFPE گراف سوم کیت ارزیابی و اندازه گیری ژنوم انسانی
Download Type Document
Material Safety Data Sheet KAPA hgDNA Quantification and QC Kit MSDS
Miscellaneous A High Throughput qPCR Based Method for the Quantification and Quality Control of Human Genomic DNA AGBT 2012 Misc
Product Brochure KAPA hgDNA Quantification and QC Kit Brochure
Technical Data Sheet KAPA hgDNA Quantification and QC Kit TDS