کیت استخراج DNA

ويژگی ها و مزايای کیت استخراج dna

– استخراج سريع و كارآمد از انواع نمونه ها
– کاربری ساده و سريع
– گرفتن نتيجه در زمان کوتاه: کمتر از 30 دقيقه
– قابليت نگهداری در شرايط دمای محيط
– به حداقل رساندن آسيب های وارده به اسيدهای نوکلئيک در حين عمل استخراج
– حذف مهارکننده هاي آنزيمی مزاحم PCR
– عدم نياز به حلال های آلی مضر مثل فنل
– عدم وجود مراحل رسوب دهی
– درجۀ تخليص بالا: A260/A280>1.8
– بازده خوب
– قيمت فوق العاده مناسب

-% 100 ایرانی

استخراج DNA از فاژ