کیت استخراج RNA

کیت استخراج RNA ایرایزول (Irizol)

ويژگی ها و مزايای کیت استخراج RNA

– استخراج سريع و كارآمد از انواع نمونه ها تازه و منجمد شامل: گياه, باکتري, خون, بافت حيواني

قابليت استخراج mir RNA
– کاربری ساده و سريع: بدون استفاده از ستون و مواد شستشو دهنده
– گرفتن نتيجه در زمان کوتاه: کمتر از 30 دقيقه 
– قابليت نگهداری در شرايط دمای محيط
– به حداقل رساندن آسيب های وارده به اسيدهای نوکلئيک در حين عمل استخراج
– حذف مهارکننده هاي آنزيمی-پروتئینی مزاحم PCR 
– استخراج micro RNA
– عدم وجود مراحل رسوب دهی
– درجۀ تخليص بالا: A260/A280>1.8

– بازده عالی

– قيمت فوق العاده مناسب

شرکت زیست فن آوران RNA

افتخار ملی ۱۰۰٪ ایرانی

تصویر زیر مربوط به استخراج RNA از انگل


مرحله اول: در این مرحله 600 میکرولیتر از جلبک را داخل میکروتیوپ 5/1 استریل می¬ریزیم.
مرحله دوم: در این مرحله میکروتیوپ حاوی جلبک به مدت 4 دقیقه با دور rpm 4500 سانتریفیوژ می¬کنیم و سپس محیط رویی را دور ریخته و فقط پلیت را نگه می¬داریم.
مرحله سوم : در این مرحله 1 میل (1000 میکرولیتر) از بافر ایرایزول به میکروتیوپ اضافه می¬کنیم . و همچنین میکروتیوپ حاوی پلیت جلبک و ایرایزول را میکس کرده و به مدت 5 دقیقه در محیط قرار می-دهیم.
مرحله چهارم: در این مرحله 200 میکرولیتر کلروفورم به مجموعه اضافه و به صورت بالا و پایین به شدت تکان داده می¬شود, مدت زمان تکان دادن 15-10 ثانیه برآورد می¬شود. و سپس آن را به مدت 5 دقیقه در محیط قرار می¬دهید.
مرحله پنجم: در این مرحله  تیوپ حاوی مواد و کلروفورم را در داخل سانتریفیوژ یخچال¬دار قرار داده و در سرعت g8000 به مدت 5  دقیقه سانتریفیوژ می¬شود. پس از اتمام این مرحله دو فاز بصورت مشخص قابل مشاهده است که فاز شفاف رویی حاوی RNA است.
مرحله ششم : در این مرحله فاز رویی را جدا و به داخل تیوپ دیگر منتقل و  1000 میکرولیتر ایزوپروپانول و یا اتانول 100 درصد سرد به آن اضافه و به مدت 8 دقیقه در داخل فریزر 20-  قرار داده می¬شود.  
مرحله آخر: در پایان تیوپ ازفریزر خارج و شبیه مرحله قبل سانتریفیوژ می¬شود. و مایع داخل تیوپ پس از سانتریفیوژ خارج می¬شود. در این مرحله گاها ولی نه معمولا لکه های بی رنگ و یا مایل به سفید در بدنه و یا کف تیوپ مشاهده می¬شود. می¬توان سانتریفیوژ را با اضافه کردن اتانول 80% جهت شستشو تکرار و یا پس از خارج کردن اتانول و خشک کردن محتوای داخل تیوپ ( در این مرحله از روش air-dry استفاده می¬شود) 20-50  میکرولیتر آب دوبار تقطیر به آن اضافه کرد و با پیپت RNA داخل تیوپ را حل کرد.