کیت سریع PCR تنوعات ژنتیکی

KAPA HRM FAST PCR Kits

کیت سریع PCR تنوعات ژنتیکی

مهندسي ژنتيک براي تشخيص سريع و دقيق از تغييرات تواليDNA 
(HRM) يا ذوب با وضوح بالا يک تکنيک  تجزيه و تحليل سريع با توان و کيفيت بالااست که با کمک PCR جهش هاي ژنتيکي و يا واريانس در توالي اسيد نوکلئيک را مشخص ميکند.  کيت حاوي FAST PCR بسيار راحت  و آماده براي استفاده و ترکيبات اين کيت به گونه اي طراحي شده که کارايي بالايي براي تشخيص تغييرات در سطح توالي DNA را داشته باشد.
محتواي داخلي KAPA HRM FAST  داراي پلي مراز جديد و فوق العاده اي است به همراه بافر مهندسي شده  که به کمک رنگ آميز استثنايي EvaGreen® قابليت شناسايي توالي هاي موتانت شده و يا تغير کرده را به محقق مي دهد.

کاربردها:

  • SNP  ژنوتايپينگ
  • (کشف جهش )اسکن ژني
  • غربالگري هتروزيگوسيتي
  • انگشت نگاري DNA
  • تجزيه و تحليل متيلاسيون

For 100 x 20 µL reactions. Supplied with separate 1 x 1.6 mL 25 mM MgCl2. KAPA HRM FAST PCR Kit (1 mL) KK4201
For 500 x 20 µL reactions. Supplied with separate 2 x 1.6 mL 25 mM MgCl2. KAPA HRM FAST PCR Kit (5 mL) KK4202
For 1000 x 20 µL reactions. Supplied with separate 4 x 1.6 mL 25 mM MgCl2. KAPA HRM FAST PCR Kit (2 x 5 mL) KK4203
رنگ فلورسنت اشباع نسل آينده که بصورت انتخابي به DNA دو رشته متصل مي شود در مقايسه با SYBR ® I رنگ سبز، EvaGreen ® مي تواند در غلظت هاي بالاتر بدون مهار PCR استفاده شود و نشان مي دهد که تمايل اتصالي برابر براي مناطق غني از GC, AT را دارا است. کيت KAPA HRM FAST ترکيبي از يک DNA پلي مراز مهندسي شده و رنگ ® EvaGreen است که قادر به تکثير و تشخيص تفاوت حتي توالي هاي چالش برانگيزمثل نوع IV (i.e. Type IV) مي باشد. رايج ترين کاربرد اين نوع کيت بيشتر در تحقيقات باليني و ژنتيکي جهت شناسايي پلي مورفيسم تک نوکلئوتيدي (SNP (genotpying است. در اين مثال, KAPA HRM FAST با ديگر کيت هاي HRM FAST مقايسه ميشود. نمونه پلي مورفيسم ژنوتيپ نوع I SNP rs12913832 (G/A) است. SNP تيپ I rs12913832 قسمتي از ژن OCA2 که در رنگ چشم نقش دارد بيان ميشود. گرافهايي که در پايين نمايش داده شده در واقع مقايسه بين دونوع HRM FAST از شرکتهاي مختلف و کاپه است که در يک ريکشن 20 ميکرو ليتري شامل ترکيبات زير مورد آزمون ريل تايم PCR قرار گرفت. 1X KAPA HRM FAST PCR Master Mix, 2.5 mM MgCl2, 0.2 µM primers (targeting a 60 bp amplicon surrounding the SNP of interest) and 10 ng of human genomic DNA دستور العمل انجام ريکشن به قرار زير است Corbett Rotor-Gene™ 6000 instrument, using a fast, 2-step cycling protocol (40 cycles) with 5 sec denaturation (95 °C) and 20 sec annealing/extension (60 °C) بررسي ژنوتيپ نوع I SNP rs12913832 (G/A) با استفاده از KAPA HRM FAST بررسي ژنوتيپ نوع I SNP rs12913832 (G/A) با استفاده از QIAGEN Type-it HRM بررسي ژنوتيپ نوع I SNP rs12913832 (G/A) با استفاده از Bio-Rad SsoFast™ EvaGreen® SuperMix
Download Type Document
Guide Introduction to High Resolution Melt Analysis Guide
Material Safety Data Sheet KAPA HRM FAST MSDS
Product Brochure KAPA HRM FAST Brochure
Technical Data Sheet KAPA HRM FAST TDS