کیت نسل 3 مستقیم PCR گیاه

KAPA3G Plant PCR Kits

کیت نسل 3 مستقیم PCR گیاه

PCR مستقیم از بافت گیاهی
این کیت دارای پلی مراز نسل 3 است که متاسیون های موثر و مختلفی در سطح  آن طراحی شده است و تکامل ملکولی خوبی را در این نوع پروتئینها ایجاد نموده به گونه ای که این امکان را به پلی مراز میدهد که قادر باشد بصورت مستقیم و بدون دخالت آلودگیهای باز دارنده مثل پلی فنلها و پلی ساکاریدها پروسه  PCR شود.

مشخصات کیت

•    PCR سریع از نمونه های برگ, ساقه, بذر
•    سرعت بسیار بالا وصرفه جویی در استفاده از روشهای زمان بر استخراج DNA
•     ایجاد کارایی مناسب در تکرار پذیری نتایج حاصل
•     تولید وتکثیر قطعات بسیار بلند با خصوصیات مختلف

For 250 x 50 µL reactions. Each kit contains 250 U KAPA3G Plant DNA Polymerase (2.5 U/µL), 6.25 mL KAPA Plant PCR Buffer (2X) with dNTPs, 125 µL KAPA Plant PCR Enhancer (100X), and extra 1.6 mL MgCl2. KAPA3G Plant PCR Kit (250 x 50 µL reactions) KK7251
For 500 x 50 µL reactions. Each kit contains 2 x 250 U KAPA3G Plant DNA Polymerase (2.5 U/µL), 2 x 6.25 mL KAPA Plant PCR Buffer (2X) with dNTPs, 2 x 125 µL KAPA Plant PCR Enhancer (100X), and extra 1 x 1.6 mL MgCl2. KAPA3G Plant PCR Kit (500 x 50 µL reactions) KK7252
وجود taq پلی مراز نسل 3 با مهندسی ویژه رونمایی جدید و بسیار سازنده ای را برای تحقیقات آزمایشگاهی فراهم نموده است. این نوع پلی مراز که در کیتهای PCR شرکت KAPA آمریکا به کار رفته از خانواده Aپلیمراز استو قابلیت این نوع پلی مرازها بگونه ای است که ضمن سریع و کارآمدی قادر است که بین انواع مختلف ترکیبات گیاهی که جزو بازدارندگان و یا کند کنندگان PCR هستند بخوبی DNA را به عنوان تمپلت شناسایی و با قابلیت بالا PCR را شروع و با اتمام رساند. این نوع پلی مراز همچنین دارای مشخصه انتی بادی در انتهای خود است که پروتئین را در سیکل دناچوریشن حفظ و مانع از غیر فعال شده پلی مراز میشود. از خصوصیات بارز این نوع پلیمراز میتوان به جاگزاری باز آدنین در انتهای فراگمت DNA میشود که در مصارف کلونینگ کاربرد دارد. شمایی از پروتئین مهندسی شده کیت نسل 3 مستقیم PCR گیاه PCR مستقیم ازانواع بافتهای گیاهی کیت نسل 3 مستقیم PCR گیاه مقایسه زمانی وکیفیتی روش PCR مستقیم ازانواع بافتهای گیاهی با PCR به همراه روشهای مختلف استخراج DNA کیت نسل 3 مستقیم PCR گیاه PCR مستقیم ازانواع گونه های گیاهی کیت نسل 3 مستقیم PCR گیاه PCR مستقیم برای اندازهای مختلف DNA
Download Type Document
Material Safety Data Sheet KAPA3G Plant PCR Kit MSDS
Product Brochure KAPA3G Plant PCR Kit Brochure
Technical Data Sheet KAPA3G Plant PCR Kit TDS