کیت نسل PCR2 چندگانه

KAPA2G Fast Multiplex PCR Kits

کیت نسل 2 PCR چندگانه

سرعت بالا همراه با قابلیت وکارایی مناسب بدون نیاز به  بهینه سازی با PCR چند گانه (Multiplex PCR)
کیت Fast Multiplex PCR دارای آنزیمهای تراریخته جهت انجام پلیمراز در واکنشهای  PCRاست .انزیمهایی از نسل 2G با گرایش بسیار بالا به DNA  که پلی مریزاسیون را با سرعت بسیار بالاتر نسبت به  Taq های معمولی انجام میدهد.

خصوصیات:

•   بازده بالاتر و حساسیت
•   اجرای  یکنواخت از تمام amplicons ها
•   کاهش در زمان چرخه PCR تا 60٪
•   سرعت بالا و بدون افت کارایی
•   بهینه سازی حداقل با فرمولاسیون جدید Master mix

KAPA2G Fast HotStart DNA Polymerase in a convenient 2X master mix format optimized for multiplex PCR. Contains Mg2+ at a 1X conc. of 3 mM. KAPA2G Fast Multiplex PCR Kit (100 x 25 µL rxn) KK5801
KAPA2G Fast HotStart DNA Polymerase in a convenient 2X master mix format optimized for multiplex PCR. Contains Mg2+ at a 1X conc. of 3 mM. KAPA2G Fast Multiplex PCR Kit (500 x 25 µL rxn) KK5802
این کیت به گونه ای طراحی شده که قابلیت انجام Multiplex PCR را در حداقل زمان ممکن در مقایسه با انواع دیگر کیتهای طراحی شده برای انجام Multiplex PCR انجام دهد. پلیمراز طراحی شده در KAPA2G Fast Multiplex PCR Kits بواسطه دارا بودن شاخص آنتی بادی در داخل پروتئین این خصوصیت منحصر به فرد را برای آنزیم پلیمراز فراهم میکند که تا شروع اولین مرحله اصلی دناچوریشن درواکنش PCR آنزیم پلی مراز بدون اکتیواسیون باقی بماند. وجود چنین خصوصیتی سبب میشود که اتصالات غیر تخصصی و باندهای نابجا بین پرایمر و تمپلیت DNA) ) در مراحل واکنشهای اولیه PCR متوقف شود. PCR چند گانه (Multiplex PCR) یک واکنش بسیار حساس و چالش برانگیز است از لحاظ فراهم بودن امکان مناسب جهت اتصال همه پرایمرها به تمپلیت که این مسئله دارای مشکلات و پیچیدگی های خود از لحاظ ترکیب بافر, دمای مناسب اتصال, گرایش بالای پلیمراز به DNA, نوع آمپلیکون و سرعت میباشد. در این کیت سعی شده تا با در نظر گرفتن همه پارامترهای موجود یک کارایی بسیار بالایی از PCR چند گانه (Multiplex PCR) توسط KAPA2G Fast Multiplex PCR Kit حاصل شود. کاربردها: • تایپینگ موجودات تراریخته • تقویت میکرو ستلایتها • تایپینگ و تشخیص عوامل بیماری زا • تکثیر قطعات DNA های متعدد برای SNP genoptyping گراف اول: مقایسه PCR چند گانه (Multiplex PCR) 4 تایی و 8 تایی و همچنین ارزیابی گرایش پلیمراز با میزان DNA موجود در واکنش PCRبا استفاده از کیتهای KAPA2G Fast Multiplex PCR , Competitor Q و Competitor I گراف دوم: بررسی زمان مصرفی در PCR چند گانه (Multiplex PCR) 4 تایی , 8 تایی و 12 تایی بین کیتهای KAPA2G Fast Multiplex PCR , Competitor Q گراف سوم: بررسی یکنواختی در PCR چند گانه (Multiplex PCR) 12 تایی بین کیتهای KAPA2G Fast Multiplex PCR , Competitor Q,I Competitor گراف چهارم: بررسی کارایی PCR چند گانه (Multiplex PCR) نسبت به وجود تمپلیت های سخت با GC- rich مختلف با استفاده از کیتهای KAPA2G Fast Multiplex PCR , Competitor Q,I Competitor
Download Type Document
Material Safety Data Sheet KAPA2G Fast Multiplex PCR Kit MSDS
Product Brochure KAPA2G Fast Multiplex PCR Kit Brochure
Technical Data Sheet KAPA2G Fast Multiplex PCR Kit TDS