کیت یک مرحله سایبر،qPCR

KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Kits

qRT-PCR  سریع یک مرحله ای به کمک سایبر

کیت استخراج rna | کیت یک مرحله سایبر ، qPCR

کیت یک مرحله ای qRT-PCR   بجز رنگ سایبر حاوی  M-MuLV Reverse Transcriptase باز دارنده  RNase  و پلی مراز تراریخته نیز می باشد.این کیت به گونه طراحی شده که با کارایی بالا و بازده بسیار عالی در شرایط سخت در یک مرحله بیان مناسبی را از ژنهای مختلف نشان دهد.

کاربردها:

•    تجزیه و تحلیل بیان ژن
•    Microarray
•    آنالیز ژنهای سرکوب شده
•    تحقیقات RNAi and miRNA
شرایط نگهداری: در دمای -20درجه سانتی گراد کیت یک مرحله ای qRT-PCR میتواند تا 18ماه حفظ شود

For 100 x 20 uL reactions. Kits include 50X KAPA RT Mix (40 µL) and 10 mM dUTP (40 µL). Supplied with separate 50X ROX High and 50X ROX Low (200 µL each). KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Universal (1 mL) KK4650
For 500 x 20 uL reactions. Kits include 50X KAPA RT Mix (200 uL). 10 mM dUTP (200 µL). Supplied with separate 50X ROX High and 50X ROX Low (200 µL each). KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Universal (5 mL) KK4651
For 1000 x 20 µL reactions. Kits include 50X KAPA RT Mix (2 x 200 µL) and 10 mM dUTP (2 x 200 µL). Supplied with separate 50X ROX High and 50X ROX Low (2 x 200 µL each). KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Universal (2 x 5 mL) KK4652
For 100 x 20 uL reactions. Kits include 50X KAPA RT Mix (40 µL) and 10 mM dUTP (40 µL). ROX is included in the master mix at an optimal concentration for most ABI qPCR cyclers KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR ABI Prism (1 mL) KK4660
For 500 x 20 uL reactions. Kits include 50X KAPA RT Mix (200 uL). 10 mM dUTP (200 µL). ROX is included in the master mix at an optimal concentration for most ABI qPCR cyclers KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR ABI Prism (5 mL) KK4661
For 1000 x 20 µL reactions. Kits include 50X KAPA RT Mix (2 x 200 µL) and 10 mM dUTP (2 x 200 µL). ROX is included in the master mix at an optimal concentration for most ABI qPCR cyclers KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR ABI Prism (2 x 5 mL) KK4662
For 100 x 20 uL reactions. Kits include 50X KAPA RT Mix (40 µL) and 10 mM dUTP (40 µL). Fluorescein is included in the master mix at an optimal concentration for most Bio-Rad qPCR cyclers. KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Bio-Rad iCycler (1 mL) KK4670
For 500 x 20 uL reactions. Kits include 50X KAPA RT Mix (200 uL). 10 mM dUTP (200 µL). Fluorescein is included in the master mix at an optimal concentration for most Bio-Rad qPCR cyclers. KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Bio-Rad iCycler (5 mL) KK4671
For 1000 x 20 µL reactions. Kits include 50X KAPA RT Mix (2 x 200 µL) and 10 mM dUTP (2 x 200 µL). Fluorescein is included in the master mix at an optimal concentration for most Bio-Rad qPCR cyclers. KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Bio-Rad iCycler (2 x 5 mL) KK4672
For 100 x 20 uL reactions. Kits include 50X KAPA RT Mix (40 µL) and 10 mM dUTP (40 µL). Optimized for use with the LightCycler 480. KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Roche LightCycler® 480 (1 mL) KK4680
For 500 x 20 uL reactions. Kits include 50X KAPA RT Mix (200 uL). 10 mM dUTP (200 µL). Optimized for use with the LightCycler 480. KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Roche LightCycler® 480 (5 mL) KK4681
For 1000 x 20 µL reactions. Kits include 50X KAPA RT Mix (2 x 200 µL) and 10 mM dUTP (2 x 200 µL). Optimized for use with the LightCycler 480. KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Roche LightCycler® 480 (2 x 5 mL) KK4682
مقایسه سیگنال برتر و واکنش با راندمان بالا بین کیت یک مرحله ای qRT-PCR متعلق به شرکت کاپه و شرکتهای دیگر مقایسه یک مرحله ای کیت qRT-PCR بینشرکت کاپه و سه شرکت دیگر در ژنهای مختلف با طول توالی متفاوت. شرکت کاپه در کیت یک مرحله ای qRT-PCR خود از آنزیم روبوست استفاده کرده که نتایج بسیاری خوبی را ارائه نموده قدرت و کارایی کیت یک مرحله ای qRT-PCR در غلظتهای مختلف RNA
Sample Description