کیت qPCR سریع همراه پروب

KAPA PROBE FAST qPCR Kits

کیت استخراج dna | کیت qPCR سریع همراه پروب

کيت سريع جهت انجام qPCR حاوي همه مواد لازم جهت انجام qPCR با قابليت و دقت بالااست. کيت qPCR همچنين حاوي پروپهاي فلوروژنيک وهيدروليز شوند شامل  TaqMan®  FRET probes, and displacement probes beacons است.

کاربردها:

•   سازگاري با تمام برنامه هاي کاربردي مبتني بر qPCR پروب و ابزار
•   کمي کردن سريع، تکرار، و دقيق
•   SNP سنجش ژنوتايپ
•    qPCR چندگانه
•    محدوده ديناميکي وسيع
•    داراي  ترکيب بسيار پايدار مستر ميکس براي کارهاي متداول و روتين با توان بالا

For 100 x 20 µL reactions. Supplied with separate 50X ROX High and 50X ROX Low (200 µL each). KAPA PROBE FAST Universal 2X qPCR Master Mix (1 mL) KK4701
For 500 x 20 µL reactions. Supplied with separate 50X ROX High and 50X ROX Low (200 µL each). KAPA PROBE FAST Universal 2X qPCR Master Mix (5 mL) KK4702
For 1000 x 20 µL reactions. Supplied with separate 50X ROX High and 50X ROX Low (200 µL each). KAPA PROBE FAST Universal 2X qPCR Master Mix (2 x 5 mL = 10 mL) KK4703
For 100 x 20 µL reactions. ROX is included in the master mix at an optimal concentration for use with the following instruments: Applied Biosystems® PRISM®7000, 7700, 7900HT, ABI 7300 Real-Time PCR Systems, GeneAmp® 5700, StepOne™, and the StepOnePlus™. KAPA PROBE FAST ABI Prism® 2X qPCR Master Mix (1 mL) KK4705
For 500 x 20 µL reactions. ROX is included in the master mix at an optimal concentration for use with the following instruments: Applied Biosystems® PRISM®7000, 7700, 7900HT, ABI 7300 Real-Time PCR Systems, GeneAmp® 5700, StepOne™, and the StepOnePlus™. KAPA PROBE FAST ABI Prism® 2X qPCR Master Mix (5 mL) KK4706
For 1000 x 20 µL reactions. ROX is included in the master mix at an optimal concentration for use with the following instruments: Applied Biosystems® PRISM®7000, 7700, 7900HT, ABI 7300 Real-Time PCR Systems, GeneAmp® 5700, StepOne™, and the StepOnePlus™. KAPA PROBE FAST ABI Prism® 2X qPCR Master Mix (2 x 5 mL = 10 mL) KK4707
For 100 x 20 µL reactions. Fluorescein is included in the master mix at an optimal concentration for most Bio-Rad qPCR cyclers. KAPA PROBE FAST Bio-Rad iCyclerâ„¢ 2X qPCR Master Mix (1 mL) KK4709
For 500 x 20 µL reactions. Fluorescein is included in the master mix at an optimal concentration for most Bio-Rad qPCR cyclers. KAPA PROBE FAST Bio-Rad iCycler 2X qPCR Master Mix (5 mL) KK4710
For 1000 x 20 µL reactions. Fluorescein is included in the master mix at an optimal concentration for most Bio-Rad qPCR cyclers. KAPA PROBE FAST Bio-Rad iCycler 2X qPCR Master Mix (2 x 5 mL =10 mL) KK4711
For 100 x 20 µL reactions. ROX is included in the master mix at an optimal concentration for use with the following instruments: Applied Biosystems® 7500, ViiA™ 7, QuantStudio™ 12K Flex, Agilent Mx3000P™, Mx3005P™ and Mx4000™. KAPA PROBE FAST ROX Low 2X qPCR Master Mix (1 mL) KK4716
For 500 x 20 µL reactions. ROX is included in the master mix at an optimal concentration for use with the following instruments: Applied Biosystems® 7500, ViiA™ 7, QuantStudio™ 12K Flex, Agilent Mx3000P™, Mx3005P™ and Mx4000™. KAPA PROBE FAST ROX Low 2X qPCR Master Mix (5 mL) KK4717
For 1000 x 20 µL reactions. ROX is included in the master mix at an optimal concentration for use with the following instruments: Applied Biosystems® 7500, ViiA™ 7, QuantStudio™ 12K Flex, Agilent Mx3000P™, Mx3005P™ and Mx4000™. KAPA PROBE FAST ROX Low 2X qPCR Master Mix (2 x 10 mL) KK4718
کيتهاي qPCR سريع شرکت کاپه آمريکا بگونهاي طراحي شده اند که قابليت بالايي را به محقق از لحاظ تفکيک و مقايسه نتايج و تکرارپذيري موثر را بدهد. مطالعات و تفکيکات الليک با استفاده از کيتهاي qPCR سريع شرکت کاپه آمريکا قابليت برسي سريع وتفکيک بالاي 5 نوع رنگ متفاوت در مطالعات چندگانه qPCR با استفاده از کيتهاي qPCR سريع شرکت کاپه آمريکا دقت و سرعت با خصوصيت تفکيک پذيري بالا با استفاده از کيتهاي qPCR سريع شرکت کاپه آمريکا گسترده محدوده ديناميکي خطي تا 10 دستور با استفاده از يک پروتکل کارايي و راندمان بالا در استفاده از پروتوکل استاندارد و چرخه سريع
Download Type Document
Application Note KAPA PROBE FAST Eppendorf Note
Application Note KAPA PROBE FAST Eppendorf Multiplex qPCR Note
Material Safety Data Sheet KAPA PROBE FAST MSDS
Product Brochure KAPA PROBE FAST Brochure
Technical Data Sheet KAPA PROBE FAST Universal TDS
Technical Data Sheet KAPA PROBE FAST ROX Low TDS
Technical Data Sheet KAPA PROBE FAST Bio Rad iCycler TDS
Technical Data Sheet KAPA PROBE FAST ABI Prism TDS