tag نسل 2(robust)مقاوم به محتوای

KAPA2G Robust PCR Kits

کیت Tag نسل 2 Robust ، مقاوم به محتوای AT و GC

کیت Tag نسل 2 (Robust) ، مقاوم به محتوای AT و GC

افزایش سرعت کارکرد لحظه ای PCR  و اطمینان از حصول نتایج مستقل از نوع تمپلیت و مواد افزوده شده به واکنش فقط با آنزیم  taq تراریخته با نام تجاری Kapa2GROBUST.
روبوست ROBUST جزو آنزیمهای DNA  پلی مراز نسل دوم است که بگونه ای طراحی شده که با هر نوع محتوای DNA   از لحاظ GC, AT  کارایی بی نظیری از خود نشان دهد. تطبیق پذیری و نیرومندی این نوع پلی مراز اجازه می دهد تا محقبق بدون هیچ ناراحتی و دلهره ای قادر به انجام آزمایش PCR  با نتایج خوب باشد. در خیلی از مواقع که به کرار مشاهده شده ناقص بودن مراحل شستشو پس از استخراج DNA  و یا مخلوط بودن آن با مواد بازدارنده به هر علتی میتواند سبب جلوگیری از حصول نتایج خوب و قابل قبول شود و در بسیاری از موارد سبب اتلاف مواد آنزیمی جهت اخذ نتیجه میشود. آنزیم روبوست ROBUST
بهترین و بی نظیرترین DNA  پلی مراز نسل دوم که فقط توسط کمپانی کاپه Kapa آمریکا ساخت و تولید میشود.

کاربردها:

•    عملکرد قوی در سراسر طیف گسترده ای از GC-AT-غنی و قالب 
•    افزایش نرخ موفقیت PCR
•    بهینه سازی پروتکل های  PCR با یک آنزیم
•    بهبود تحمل به مهار کننده PCR  مشترک برای نمونه های خام و / یا استخراجی DNA
•     بهبود  PCR کلونینگ با E. coli  و مخمر
•    عملکرد و حساسیت بالا در هر واحد از آنزیم
•    وجود بافرهای برتر و منحصر به فرد جهت افزایش راندمان

100units, 5 U/µL. Supplied with 5X KAPA2G Buffer A, 5X KAPA2G Buffer B, 5X KAPA2G GC Buffer (all with Mg2+ at a 1X conc. of 1.5 mM), 5X KAPA Enhancer 1, dNTP Mix (10 mM) and extra MgCl2 (25 mM). KAPA2G Robust DNA Polymerase with dNTPs (100 U) KK5004
250units, 5 U/µL. Supplied with 5X KAPA2G Buffer A, 5X KAPA2G Buffer B, 5X KAPA2G GC Buffer (all with Mg2+ at a 1X conc. of 1.5 mM), 5X KAPA Enhancer 1, dNTP Mix (10 mM) and extra MgCl2 (25 mM). KAPA2G Robust DNA Polymerase with dNTPs (250 U) KK5005
100units, 5 U/µL. Supplied with 5X KAPA2G Buffer A, 5X KAPA2G Buffer B, 5X KAPA2G GC Buffer (all with Mg2+ at a 1X conc. of 1.5 mM), 5X KAPA Enhancer 1 and extra MgCl2 (25 mM). KAPA2G Robust DNA Polymerase (100 U) KK5023
250units, 5 U/µL. Supplied with 5X KAPA2G Buffer A, 5X KAPA2G Buffer B, 5X KAPA2G GC Buffer (all with Mg2+ at a 1X conc. of 1.5 mM), 5X KAPA Enhancer 1 and extra MgCl2 (25 mM). KAPA2G Robust DNA Polymerase (250 U) KK5024
250 units, 5 U/µL. Supplied with 5X KAPA2G Buffer A, 5X KAPA2G Buffer B, 5X KAPA2G GC Buffer (all with Mg2+ at a 1X conc. of 1.5 mM), 5X KAPA Enhancer 1 and extra MgCl2 (25 mM). KAPA2G Robust HotStart DNA Polymerase (250 U) KK5515
250units, 5 U/µL. Supplied with 5X KAPA2G Buffer A, 5X KAPA2G Buffer B, 5X KAPA2G GC Buffer (all with Mg2+ at a 1X conc. of 1.5 mM), 5X KAPA Enhancer 1, 10 mM dNTP Mix and extra MgCl2 (25 mM). KAPA2G Robust HotStart DNA Polymerase with dNTPs (250 U) KK5516
500units, 5 U/µL. Supplied with 5X KAPA2G Buffer A, 5X KAPA2G Buffer B, 5X KAPA2G GC Buffer (all with Mg2+ at a 1X conc. of 1.5 mM), 5X KAPA Enhancer 1 and extra MgCl2 (25 mM). KAPA2G Robust HotStart DNA Polymerase (500 U) KK5517
500units, 5 U/µL. Supplied with 5X KAPA2G Buffer A, 5X KAPA2G Buffer B, 5X KAPA2G GC Buffer (all with Mg2+ at a 1X conc. of 1.5 mM), 5X KAPA Enhancer 1, 10 mM dNTP Mix and extra MgCl2 (25 mM) KAPA2G Robust HotStart DNA Polymerase with dNTPs (500 U) KK5518
100units, 5 U/µL. Supplied with 5X KAPA2G Buffer A, 5X KAPA2G Buffer B, 5X KAPA2G GC Buffer (all with Mg2+ at a 1X conc. of 1.5 mM), 5X KAPA Enhancer 1 and extra MgCl2 (25 mM). KAPA2G Robust HotStart DNA Polymerase (100 U) KK5522
2500units, 5 U/µL. Supplied with 5X KAPA2G Buffer A, 5X KAPA2G Buffer B, 5X KAPA2G GC Buffer (all with Mg2+ at a 1X conc. of 1.5 mM), 5X KAPA Enhancer 1 and extra MgCl2 (25 mM). KAPA2G Robust HotStart DNA Polymerase (2,500 U) KK5525
100units, 5 U/µL. Supplied with 5X KAPA2G Buffer A, 5X KAPA2G Buffer B, 5X KAPA2G GC Buffer (all with Mg2+ at a 1X conc. of 1.5 mM), 5X KAPA Enhancer 1, 10 mM dNTP Mix and extra MgCl2 (25 mM). KAPA2G Robust HotStart DNA Polymerase with dNTPs (100 U) KK5532
100x 25 µl reactions. Convenient 2X master mix containing KAPA dNTPs, reaction buffer, and Mg2+ at a 1X final conc. of 2.0 mM. Just add template and primers. KAPA2G Robust HotStart ReadyMix (100 rxn) KK5701
500x 25 µl reactions. Convenient 2X master mix containing KAPA dNTPs, reaction buffer, and Mg2+ at a 1X final conc. of 2.0 mM. Just add template and primers. KAPA2G Robust HotStart ReadyMix (500 rxn) KK5702
100x 25 µl reactions. Convenient 2X master mix containing KAPA dNTPs, KAPA2G Robust HotStart DNA Polymerase, reaction buffer, Mg2+ at a 1X final conc. of 2.0 mM, and loading dye. Just add template and primers. KAPA2G Robust HotStart ReadyMix with dye (100 x 25 µL reactions) KK5704
500x 25 µl reactions. Convenient 2X master mix containing KAPA dNTPs, KAPA2G Robust HotStart DNA Polymerase, reaction buffer, Mg2+ at a 1X final conc. of 2.0 mM, and loading dye. Just add template and primers. KAPA2G Robust HotStart ReadyMix with dye (500 x 25 µL reactions) KK5705
گراف اول مقایسه دو نوع آنزیم DNA پلی مراز kapa2GRobust , wild-type taq در مواجه با محتوای GC contents% گراف دوم مقایسه کاربرد دو آنزیم DNA پلی مراز kapa2GRobust , wild-type taq در PCR ژنوم انسانی با محتوای GC contents% گراف سوم: مقایسه دو نوع آنزیم DNA پلی مراز kapa2GRobust , wild-type taqدر غلظتهای مختلف باز دارنده های PCR گراف چهارم: مقایسه دو نوع آنزیم DNA پلی مراز kapa2GRobust , wild-type taq در تکنیک PCR در کلنی های متفاوت میکروارگانیسمها گراف پنچم مقایسه دو نوع آنزیم DNA پلی مراز kapa2GRobust , wild-type taqدر تکثیر قطعات بسیار طولانی
Download Type Document
Application Note KAPA2G Robust Single Protocol PCR Note
Application Note KAPA2G Robust HotStart Colony PCR Note
Application Note KAPA2G Robust GC rich PCR Note
Material Safety Data Sheet KAPA2G Robust MSDS
Material Safety Data Sheet KAPA2G Robust HotStart ReadyMix MSDS
Material Safety Data Sheet KAPA2G Robust HotStart MSDS
Product Brochure KAPA2G Robust Brochure
Technical Data Sheet KAPA2G Robust TDS
Technical Data Sheet KAPA2G Robust HotStart TDS
Technical Data Sheet KAPA2G Robust HotStart ReadyMix TDS