دکتر مطهره نصری

مدارک تحصیلی

دکترای داروسازی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

معاون مدیر عامل و مدیر بخش تحقیقات