نشانگرهای زیستی میکروRNAنقش مهمی در تشخیص دقیق تر ملانوما داشته اند

باوجودی که شیوع سرطان ملانوما خیلی زیادنیست اما دردسته کشنده ترین انواع سرطان قراردارد وتنها 20درصد ازافراد مبتلا به نوع پیشرفته آن زنده می مانند ,اگرچه تشخیص زودهنگام آن قابل درمان است ولیکن تشخیص آن چالش برانگیز می باشد ,دانشمندان دانشگاه UCSF کالیفرنیا به رویکرد جدیدی برای تشخیص ملانومابااستفاده از نشانگرهای زیستی میکرو RNAدست یافتندکه به کمک آن می توان حتی تعداد اندک از سلول های ملانومارا دربین سلول های خوش خیم در نمونه برداری ازتومورهای پوستی نشان داد.دانشمندان مرکزسرطان هانتسمن اظهارداشتند میکروRNAهابسیارپایدارهستندواندازه گیری آنها آسان وارزان ونیازمند میزان کمی از بافت می باشد .تشخیص زودهنگام و دقیق ملانوما برای بهینه سازی نتیجه بیمار مهم است .امید است که بادست یابی به نتایج کلینیکی مورد قبول به توان ازاین روش تشخیصی به طور گسترده در سطح جامعه بهره جست