چرا بعضی ازافراد مومشکی ریش قرمز هستند

حضور مردان مومشکی با ریش قرمز تبدیل به یک معما شده است ,به گفته Petra Haak از دانشمندان مرکز ژنتیک هلند این یک جهش ژنتیکی نادر است که درنتیجه آن رنگ موی سر افراد بارنگ موی زیربغل و ریش متفاوت است وی همچنین بیان داشت رنگ موی افراد وابسته به یک ژن به تنهایی نیست و همین ژن ها می توانند بیان متفاوتی درافراد مختلف داشته باشند ازسوی دیگر افراد می توانند علاوه بر توارث رنگ مو از طریق پدرو مادر وجه اشتراکی با اجداد بزرگتر خود نیز داشته باشند که همه این ها بستگی به ترکیب ژن ها خواهد داشت که کاملا به صورت تصادفی رخ می دهد و یکی از این ژن هایی که نقش موثری در ایجاد رنگ مو دارد ژن MC1R است که جهش در آن منجر به ایجاد رنگ قرمز در ریش می گردد .با این حال تحقیقات اساسی در این زمینه کامل نشده است و بنابرتحقیقات اخیر تنها 2 درصد از افراد دارای ژن قرمزی هستند که بیشتر در مناطق شمالی اروپا به سر می برند