کیت Hifi Tag پلی مراز

Hifi Tag پلي مرازنسل دوم DNA پليمرازهاي مهندسي شده با قابليت کم خطايي بسيار زياد در جهان, قدرت تمايل زياد به DNA, وآماده به کار براي هر نوع تمپليت با خاصيت  AT  ,GC بالا. خصوصيت منحصر به فرد کيت  KAPA HiFi PCR Kits نتنها در ميزان و سرعت کم خطاي رونويسي آن است بلکه در کارکرد خوب آن با DNA مختلف با طول  و کيفيت متفاوت در تواليهاي متنوع است در مقايسه با انواع پليمرازهاي کم خطا  KAPA HiFi با دستکاري ژنتيکي بصورتي مهندسي شده که بدون اضافه شدن دامين پروتئيني خاصي تمايل زيادي به DNA پيدا کند که خود حرکت پيش برنده اي در صنعتي تلقي ميشود.خصوصيات کيت  KAPA HiFi PCR•    تمايا بسيار بالا با DNA
•    100% رجحان و برتري از لحاظ کم خطايي با پلي مراز Taq polymerase
•    قدرت و بنيه کار آمد جهت رونويسي با انواع DNA با خاصيت  AT  ,GC بالا
•    سرعت بالا و کاهش زمان کار PCR  تا 75%
•     متناسب با DNA بسيار بلند و طولاني تا حد kb 15 
•کاربردها :•    استفاده مستقيم در Site-directed Mutagenesis
•    توالي يابي جهت کلونينگ
•    بيان پروتئينهاي نوترکيب

100U, 1 U/µL. Supplied with 5X Fidelity Buffer, 5X GC Buffer (both with Mg2+ at a 1X conc. of 2 mM), high-quality dNTP Mix (10 mM) and extra MgCl2 (25 mM). KAPA HiFi DNA Polymerase with dNTPs (100 U) KK2101
250units, 1 U/µL. Supplied with 5X Fidelity Buffer, 5X GC Buffer (both with Mg2+ at a 1X conc. of 2 mM), high-quality dNTP Mix (10 mM) and extra MgCl2 (25 mM). KAPA HiFi DNA Polymerase with dNTPs (250 U) KK2102
units, 1 U/µL. Supplied with 5X Fidelity Buffer, 5X GC Buffer (both with Mg2+ at a 1X conc. of 2 mM), high-quality dNTP Mix (10 mM) and extra MgCl2 (25 mM). KAPA HiFi HotStart DNA Polymerase with dNTPs (100 U) KK2501
250units, 1 U/µL. Supplied with 5X Fidelity Buffer, 5X GC Buffer (both with Mg2+ at a 1X conc. of 2 mM), high-quality dNTP Mix (10 mM) and extra MgCl2 (25 mM). KAPA HiFi HotStart DNA Polymerase with dNTPs (250 U) KK2502
100x 25 µl reactions. Convenient 2X master mix containing KAPA dNTPs, reaction buffer, and Mg2+ at a 1X final conc. of 2.5 mM. Just add template and primers. KAPA HiFi HotStart ReadyMix (100 rxn) KK2601
500x 25 µl reactions. Convenient 2X master mix containing KAPA dNTPs, reaction buffer, and Mg2+ at a 1X final conc. of 2.5 mM. Just add template and primers. KAPA HiFi HotStart ReadyMix (500 rxn) KK2602
KAPA HiFi i پلي مراز به عنوان بهترين و بي نظيرترين نوع آنزيم کم خطا در جهان شناسايي شده است. خصوصيت بي نظير ديکري که ميتوان نام برد قابليت انجام رونويسي و ادامه با تمپليتهايي که تا 85% مملو از GC هستند. اين نوع آنزيم تراريخته قابليت پروف ريدينگ بسيار بالايي دارد. مقايسه درصد و ميزان خطاي ايجاد شده بين KAPA HiFi و انواع ديگر پلي مرازهاي تجاري ميزان خطا X 100 کمتر نسبت به X Taq polymerase 40 کمتر از Platinum® Taq High Fidelity X 2 کمتر از Phusion قابليت و کارايي بالاي آنزيم جهت تکثير و توليد از DNA با طول بسيار زياد مقايسه نتايج موفقيت آميز و بي رقيب پلي مراز KAPA HiFi با بقيه پلي مرازهاي تجاري در توليد قطعات مختلف با سايز متفاوت DNA که خصوصيت آمپليکن مختلفي از لحاظ GC% دارند. مقايسه نتايج بسيار حيرت آميز از موفقيت پلي مراز KAPA HiFi نسبت به گرايش و تمايل زيار اين نوع آنزيم تراريخته به کمترين ميزان DNA
Download Type Document
Application Note KAPA HiFi HotStart High Fidelity PCR Note
Application Note KAPA HiFi GC rich PCR Note
Application Note KAPA HiFi Site Directed Mutagenesis Note
Application Note KAPA LongRange HotStart KAPA HiFi HotStart Long range PCR Note
Material Safety Data Sheet KAPA HiFi MSDS
Material Safety Data Sheet KAPA HiFi HotStart ReadyMix MSDS
Material Safety Data Sheet KAPA HiFi HotStart MSDS
Miscellaneous KAPA HiFi Cancer Resequencing Case Study Misc
Miscellaneous Engineered DNA Polymerases Improve NGS and Enable Novel Applications AGBT 2012 Misc
Product Brochure KAPA HiFi Brochure
Technical Data Sheet KAPA HiFi TDS
Technical Data Sheet KAPA HiFi HotStart TDS
Technical Data Sheet KAPA HiFi HotStart ReadyMix TDS