نشانگرهای زیستی میکروRNAنقش مهمی در تشخیص دقیق تر ملانوما داشته اند

باوجودی که شیوع سرطان ملانوما خیلی زیادنیست اما دردسته کشنده ترین انواع سرطان قراردارد وتنها 20درصد ازافراد مبتلا به نوع پیشرفته آن زنده می مانند ,اگرچه تشخیص زودهنگام آن قابل درمان است ولیکن تشخیص آن چالش برانگیز می باشد ,دانشمندان دانشگاه UCSF کالیفرنیا به رویکرد جدیدی برای تشخیص ملانومابااستفاده از نشانگرهای زیستی میکرو RNAدست یافتندکه […]

ادامه مطلب