چرا بعضی ازافراد مومشکی ریش قرمز هستند

حضور مردان مومشکی با ریش قرمز تبدیل به یک معما شده است ,به گفته Petra Haak از دانشمندان مرکز ژنتیک هلند این یک جهش ژنتیکی نادر است که درنتیجه آن رنگ موی سر افراد بارنگ موی زیربغل و ریش متفاوت است وی همچنین بیان داشت رنگ موی افراد وابسته به یک ژن به تنهایی نیست […]

ادامه مطلب

Hinc II (Hind II)

:Origin E.coli strain that carries the cloned Hind II gene from Haemophilus influenzae :Concentration 10000, u.a./ml :Recognition site GTY/RAC CAR/YTG :Reaction buffer GM-buffer G + BSA, (10mM Tris-HCl (pH 7.6 at 25℃); 10 mM MgCl2; 50 mM NaCl; 1mM DTT + 100 μg/ml BSA.) :Storage conditions 10 mM Tris-HCl (pH 7.5); 200 mM NaCl; 0.1mM […]

ادامه مطلب