کیت PCR مستقیم از خون

KAPA Blood PCR Kits

کیت PCR مستقیم از خون

کیت PCR مستقیم از خون

حذف مسیر طولانی, سخت و زمان بر استخراج DNA و شروع مستقیم PCR با آنزیمهای تراریخته و پرکارده کمپانی کاپه Kapa آمریکا.
پر واضح است که عصر ارتباطات و تکنولوژی نیازمند سرعت , کیفیت و کارایی بالا در عرصه های تحقیقاتی و ملکولی است. بسیاری از شرکتهای بزرگ دنیا بر این باورند که این مهم فقط با فکر و استفاده از علم ژنتیک و مهندسی کلنیگ شدنی است و میتوان سهم اعظمی از بازار تحقیقاتی – ملکولی- ژنتیکی دنیا را به خود اختصاص داد. کمپانی تخصصی کاپه بیوسیستم ((kappa biosystem آمریکا خود به عنوان مبدع و مبتکر اینگونه طرحهای راهبردی اقدام به تولید پلی مزارهای تراریخته یا همان ترانسژنیک نموده تا بتواند ضمن صرفه جویی در زمان قابلیت محققان و پژوهشگران را جهت انجام آزمایشات و تحقیقات بیشتر محک زند و زمان و منابع مالی را در تولید علم مصرف نمایند. کیت PCR مستقیم از خون با دارا بودن این نوع پلی مرازها این امکان را فراهم می سازد که ضمن کاربرد مستقیم خون در انجام PCR گامی بسیار مهم را در این راه بردارد.

کاربردها:

•    تکثیر مستقیم ژن از خون تازه و یا یخ زده، خون جمع آوری شده در لوله EDTA و یا کاغذ فیلتر
•    حذف نیاز برای استخراج DNA در پروتکل های آزمایش ژنتیک برای انسان، پستانداران و پرندگان   دیگر.
•    کاهش خطر ابتلا به آلودگی، زمان کار و هزینه آزمایش ژنتیک
•    سازگار با فعالیتهای آزمایشگاهی موجود با استفاده از  پروتکل های استاندارد و روش های تشخیص که به طور معمول استفاده می شود.
•    مناسب جهت تستهای ژنتیکی بصورت مستقیم از خون انسان وبقیه حیوانات و پرندگان
•    مناسب برای تولید محصول PCR با مشخصات زیر:
GC content 65% up to 1 kb
•    مناسب جهت انجام تحقیقات ژنتیک جنایی و تشخیص هویت در مواردی که منابع ژنتیک محدود است.

KAPA Blood DNA Polymerase in a convenient 2X ReadyMix format. Mix A is the preferred formulation for assays employing fluorescent detection systems. Compatible with the Promega PowerPlex 16 System. KAPA Blood PCR Mix A (500 x 25 µL rxns) zKK7002
KAPA Blood DNA Polymerase in a convenient 2X ReadyMix format. Mix B is the preferred formulation for assays using ethidium bromide detection and amplification of GC-rich targets directly from blood. KAPA Blood PCR Mix B (500 x 25 µL rxns) KK7003
KAPA Blood DNA Polymerase in a convenient 2X ReadyMix format. Mix A is the preferred formulation for assays employing fluorescent detection systems. Compatible with the Promega PowerPlex 16 System. KAPA Blood PCR Mix A (1,000 x 25 µL rxns) KK7004
KAPA Blood DNA Polymerase in a convenient 2X ReadyMix format. Mix B is the preferred formulation for assays using ethidium bromide detection and amplification of GC-rich targets directly from blood. KAPA Blood PCR Mix B (1,000 x 25 µL rxns) KK7005
کیت PCR مستقیم از خون به دو صورت ارائه میشود Mix A که برای آزمایشگاهها مجهز به سیستم حساس فلوروسنس هستند و Mix B که برای آزمایشگاهها مجهز به سیستمهای شناسایی معمولی مثل آگاروز و اتیدیو بروماید میباشند همچنین نمونه خونهایی که از لحاظ مشخصات بیوشیمیایی سخت شناسایی شود (میزان بالای EDTA) مقایسه کیفیت محصول PCR با استفاده از کیت PCR مستقیم از خون نمونه Mix B از خون طبیعی و در حضور بازدارنده EDTA و همچنین محتوای متفاوت DNA بررسی رابطه خویشاوندی و پدری در سه نمونه خون با استفاده از سیستم فلوروسنت کاپالاری (fluorescent capillary electrophoresis) تست ژنتیک بر اساس تکنیک آنزیم محدود کننده بر روی قطعات تکثیر یافته از خون با استفاده از کیت PCR مستقیم از خون نتایج حاصل از تولید و تکثیر قطعات DNA با استفاده از نمونه خون گرفته شده از موجودات دیگر بجز انسان با با استفاده از کیت PCR مستقیم از خون
Download Type Document
Material Safety Data Sheet KAPA Blood MSDS
Miscellaneous KAPA Blood Direct PCR from Whole Blood Case Study Misc
Product Brochure KAPA Blood Brochure
Technical Data Sheet KAPA Blood TDS